Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Evidensia Belgium dierenartsenpraktijken

1.    Partijen

Evidensia Belgium BV, gekend onder ondernemingsnummer BE0701.671.472 met maatschappelijke zetel te Grote Steenweg 15-17, 9840 De Pinte, alsook de door haar uitgebate websites. De dierenartspraktijken van EVIDENSIA worden geëxploiteerd door de dierengeneeskundige entiteiten:

•    OPCO Vlaanderen BV, Grote Steenweg 15-17, 9840 De Pinte (BE0728.583.628 RPM Gent);

•    NEWVETCO BV, Grote Steenweg 15-17, 9840 De Pinte (BE 0735.603.854 RPM Gent);

•    Vétérinaires Dieu & Collaborateurs SRL, Rue de Huy 100, 4280 Hannut (BE0728.581.747 RPM Liège).

Hierna “EVIDENSIA

en

elke natuurlijke persoon of onderneming in wiens opdracht EVIDENSIA diensten of goederen levert, al dan niet voor de daadwerkelijke begunstigde. Hierna “klant”. 

2.    Definities

Voorwaarden: Alle hieronder vermelde bepalingen, inclusief de bijzondere bepalingen in bijlage en de “Facturatie- en betalingsvoorwaarden” die hier integraal deel van uitmaken. Hierna “voorwaarden”.

Diensten: Elke vorm van dienstverlening die EVIDENSIA aan de klant levert, zoals doch niet beperkt tot, eerstelijns diergeneeskundige zorg en specialistische tweedelijns diergeneeskunde met daarin onder meer inbegrepen diagnostiek, medisch advies, zorghandelingen EN/OF het leveren van dierenproducten en medicatie, inclusief alle daaraan verbonden administratieve, boekhoudkundige en promotionele prestaties. Hierna “diensten”.

Huisdier: Elk dier dat de klant ter onderzoek en/of behandeling aanbiedt bij EVIDENSIA en dat voornamelijk als gezelschapsdier wordt gehouden. Hierna “dier”.

Behandeling: Elke vorm van medische dienstverlening die EVIDENSIA aan het door de klant aangeboden dier levert, in de praktijk of op verplaatsing, zoals doch niet beperkt tot, diagnostiek, medisch advies, toedienen van medicatie en vaccinatie, chirurgische ingrepen, medische onderzoeken, medische verzorging waarbij al dan niet tijdelijke huisvesting voor, tijdens of na de behandeling bij EVIDENSIA inbegrepen is. Hierna “behandeling”.

Praktijk: Elke veterinaire zorginstelling inclusief het gebouw, de aanhorige gronden en alle behandelingsruimtes van waaruit EVIDENSIA aanbiedt. Hierna “praktijk”.

Dierenarts: De dierenartsen alsook de paraveterinairen en assistenten die onder hun verantwoordelijkheid handelen, in opdracht van EVIDENSIA, volgens de hen toegestane bevoegdheden omschreven in de wet op de uitoefening Dierengeneeskunde en het besluit Paraveterinairen en de deontologische code van de orde der dierenartsen (Conseil régional de l'Ordre des Vétérinaires d'expression française / Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen). Hierna “dierenarts”.

Materialen: Alle goederen en materialen die EVIDENSIA gebruikt tijdens de veterinaire dienstverlening of aan de klant op bestelling levert zoals, doch niet beperkt tot, verzorgingsmateriaal, dierenvoeding, medicatie, … Hierna “materialen”. 

Website: De informatieve websites https://evidensia.be/ en eventuele alternatieve domeinen daarvoor, uitgebaat door EVIDENSIA. Hierna “website”.

Online applicaties: De applicaties, ontwikkeld en onderhouden door derde partijen, die EVIDENSIA gebruikt, zoals doch niet beperkt tot de online afsprakenmodule “mijndieren.eu” ontwikkeld door SONETAS (BE0893.138.980). Hierna “applicaties”.

Leverancier: Elke toeleverancier, apotheek of webshop via wie EVIDENSIA materialen of medicatie aan de klant levert. Hierna “leverancier”.

3.    Toepassing, kennisname en aanvaarding

§1 Deze voorwaarden inclusief bijlagen, bijzondere bepalingen en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst voor diensten en/of materialen tussen EVIDENSIA en de klant in de ruimste zin van het woord. 

§2 De klant erkent redelijkerwijs mogelijkheid te hebben gehad om de voorwaarden van EVIDENSIA te raadplegen en ze zodoende te aanvaarden. Deze zijn te raadplegen op de  website of op verzoek schriftelijk verkrijgbaar of in de praktijk.

§3 Door de aard van de dienstverlening (bv. spoedgevallen of huisbezoek) is het niet altijd mogelijk voor EVIDENSIA om de voorwaarden vóór een consultatie of behandeling  aan de klant te bezorgen. Ook in dergelijk geval aanvaardt de klant dat hij/zij de voorwaarden kon opvragen bij EVIDENSIA of raadplegen via de website en dat de voorwaarden derhalve gelden.

§4 De voorwaarden van EVIDENSIA primeren op eventuele voorwaarden van de klant en bij vertalingen steeds de Nederlandstalige versie. Partijen aanvaarden dat er over eventuele tegenstrijdige bedingen onderhandeld wordt en dat elke afwijking schriftelijk tussen partijen bevestigd wordt. Eender welke bijkomende of andersluidende afspraak die afwijkt, heeft uitsluitend betrekking op de bepaling(en) waarvan zij afwijkt. De overige bepalingen blijven onverkort van toepassing. 

§5 Als een of meerdere bepalingen in strijd zouden zijn met de Belgische wetgeving of nietig, dan heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige of nietige bepalingen dienen dan gelezen te worden als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige/nietige bepaling.

§6 Een overeenkomst met EVIDENSIA is géén resultaatsverbintenis, maar een inspannings- of middelenverbintenis waarbij EVIDENSIA haar diensten of behandelingen naar best vermogen en volgens de gangbare praktijken in de sector uitvoert, met de zorgvuldigheid die de klant redelijkerwijs van haar mag verwachten.

§7 Afspraken of toezeggingen gemaakt door derde partijen, vertegenwoordigers of personeel van EVIDENSIA zijn enkel geldig na schriftelijke bevestiging door de bestuurder(s) van EVIDENSIA.

§8 EVIDENSIA behoudt zich een zekere keuzevrijheid voor in de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet door materialen of diensten van derde partijen in te schakelen, om kwalitatieve dienstverlening en maximale (zorg)kwaliteit te garanderen.

4.    Tarieven en honoraria

§1 Tarieven vermeld op de website vermeld, zijn steeds indicatief. Prijsweergaven zijn in euro en inclusief btw en wettelijke taksen, tenzij expliciet anders vermeld.

§2 De klant kan steeds een raming van behandelingskosten aanvragen. Dergelijke ramingen zijn indicatieve schattingen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Eventuele meerkosten omwille van bijkomende onderzoekshandelingen en beeldvorming, complicaties of aangepaste behandelingen zijn nooit vervat in een kostenraming en blijven steeds voor rekening van de klant.

§3 EVIDENSIA behoudt zich het recht voor haar voorwaarden en prijzen te allen tijde te wijzigen, doch nooit in het nadeel van de verbonden klant. EVIDENSIA zal de klant tijdig verwittigen van elke wijziging die een invloed kan hebben op huidige of toekomstige overeenkomsten, met de vraag om de gewijzigde bepalingen formeel te aanvaarden.

§3 Het is EVIDENSIA toegestaan om al dan niet een voorschotbetaling van de klant te vragen en de grootteorde daarvan naar eigen goeddunken te bepalen vóór aanvang van de behandeling.

§4 Alle uitgevoerde prestaties of gemaakte kosten door derden, alsook speciaal bestelde materialen zijn voor rekening van de klant. 

5.    Website

§1 EVIDENSIA spant zich in om een storingsvrije werking van haar website en betrokken applicaties te verzekeren, met voorbehoud om de omvang, inhoud en functionaliteit ervan te wijzigen en/of te onderhouden naar eigen goeddunken. EVIDENSIA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen en/of storingen van de aangeboden online diensten, voor verlies van gegevens, voor het verspreiden van virussen of malware of voor fouten in het aanbod of de weergeven prijzen door bijvoorbeeld onvolledige informatie, drukfouten, afwijkende kleurweergave of informatie die niet up-to-date is. 

§2 Alle weergaves van prijzen op de EVIDENSIA website zijn in euro, inclusief BTW en inclusief wettelijke taksen, tenzij expliciet anders vermeld. Eventuele kortingen of promoties worden duidelijk en afzonderlijk weergegeven. 

§3 Afbeeldingen zijn indicatief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Afbeeldingen en kleuren kunnen eveneens licht verschillen van de werkelijkheid in functie van de scherminstellingen van de gebruiker.

§4 Algemene informatie en tips over verzorging van huisdieren  weergegeven op de website zijn steeds ter informatieve titel. De klant dient te verifiëren in hoeverre de informatie op diens huisdier toepasbaar is en dient bij twijfel een dierenarts te raadplegen. EVIDENSIA is geenszins aansprakelijk voor informatie die incorrect wordt weergegeven of incorrect door de klant wordt toegepast.

§5 Tijdens een bezoek aan de EVIDENSIA website kunnen “cookies” op de harde schijf van de computers en mobiele apparaten van de klant geplaatst worden. Door gebruik te maken van de EVIDENSIA website, gaat de klant akkoord met het gebruik van cookies. Gedetailleerde informatie over het type cookies, de gegevens die via cookies verzameld worden, het beoogde gebruik daarvan en de rechten van de klant is te raadplegen op de EVIDENSIA website.

6.    Intellectuele eigendomsrechten

Alle door EVIDENSIA gemaakte documenten, beelden, teksten, ontwerpen en alle andere intellectuele werken ongeacht de vorm, blijven eigendom van EVIDENSIA. Het is de klant niet toegestaan om deze zelf of met behulp van derden te verspreiden, te kopiëren, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken zonder expliciete voorafgaande toestemming van EVIDENSIA. Indien EVIDENSIA informatie van partners, overheden of derde partijen aan de klant overmaakt, is dat louter ter indicatieve titel zonder garantie op inhoudelijke correctheid. 

7.    Wetenschappelijk onderzoek

De klant geeft EVIDENSIA impliciete toestemming om stalen of organisch materiaal afkomstig van behandelde dieren aan te wenden voor statische of wetenschappelijke analyses, opleidingen en/of onderzoek, tenzij de klant dit uitdrukkelijk weigert
.

8.    Privacy

§1 EVIDENSIA, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische wet van 8.12.1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. EVIDENSIA behandelt klantgegevens bijgevolg als vertrouwelijke informatie en zal deze niet delen met derde partijen zonder voorgaande toestemming.

§2 Meer informatie over het privacy beleid van EVIDENSIA is raadpleegbaar op de EVIDENSIA website.

§3 De klant heeft recht op inzage en correctie van persoonsgegevens. Na voorlegging van een geldig identiteitsbewijs kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan EVIDENSIA, gratis een schriftelijke weergave van diens persoonsgegevens verkrijgen. De klant kan zich ook kosteloos verzetten tegen het gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden.

9.    Ontbinding

§1 EVIDENSIA mag de overeenkomst opschorten of ontbinden, indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen door tijdelijke of blijvende overmacht. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door EVIDENSIA beïnvloed kunnen worden, zoals maar niet beperkt tot: verkeersbelemmeringen, uitzonderlijke weersomstandigheden, sociale conflicten of stakingen, brand, oorlog, mobilisatie, vertraagde of foutieve levering door derden, … In dergelijke situaties betaalt EVIDENSIA reeds betaalde (voorschot)bedragen voor nog niet geleverde diensten of goederen terug binnen de 30 dagen na ontbinding, zonder bijkomende schadevergoeding. 

§2 Indien EVIDENSIA, al dan niet door overmacht, de overeenkomst slechts gedeeltelijk kon uitvoeren, mag zij de reeds geleverde diensten en materialen afzonderlijk factureren. 

§3 Indien de klant de betaalplicht niet respecteert, is EVIDENSIA gerechtigd om verderzetting of hernieuwing van huidige of toekomstige overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of op te schorten. 

§4 De klant kan de overeenkomst eenzijdig stopzetten of opschorten indien EVIDENSIA haar contractuele verplichtingen niet nakomt. 

§5 Partijen verwittigen elkaar zo snel mogelijk, gemotiveerd en schriftelijk van een intentie tot ontbinding. 

10.    Klachtenprocedure

§1 De klant verbindt zich ertoe om het resultaat van een behandeling of medicatieplan en het welzijn van het dier zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na behandeling te controleren en eventuele aandachtspunten of bezorgdheden daaromtrent onmiddellijk aan EVIDENSIA en de desbetreffende praktijk, te communiceren, zodat de dierenarts desgevallend de nabehandeling kan bijsturen.

§2 De klant dient eventuele klachten schriftelijk en zo snel mogelijk te melden, bij voorkeur aan EVIDENSIA en de desbetreffende praktijk. De klant kan eventuele klachten desgewenst ook per brief overmaken aan het tuchtorgaan “Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD), Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke” of info@ordederdierenartsen.be of de consumentenombudsdienst van de F.O.D. Economie via https://consumentenombudsdienst.be/nl.

§3 EVIDENSIA, en meer bepaald de desbetreffende praktijk , engageert zich om de ontvangst van elke klacht binnen de 30 dagen te bevestigen en de klacht naar best vermogen en zo snel mogelijk te behandelen door een voorstel tot oplossing aan de klant over te maken.

11.    Aansprakelijkheid, wanprestatie en restitutie

§1 Conform Art. VI.83, 13° WER kan EVIDENSIA enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het niet-naleven van de aangegane verbintenis of veroorzaakt door een opzettelijke zware fout of bedrog door EVIDENSIA en/of haar aangestelde(n). De klant dient dergelijke wanprestatie zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 14 dagen schriftelijk en gemotiveerd te melden. 

§2 Indien EVIDENSIA aansprakelijk zou zijn, dan blijven vergoedingen in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van EVIDENSIA terzake uitkeert of maximaal het bedrag dat de klant aan EVIDENSIA verschuldigd is.

§3 De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door diens huisdier in de praktijk.

§4 Op verzoek zal de dierenarts de klant informeren over aandachtspunten met betrekking tot buitenlandse wetgeving en/of import- exportreglementering. De klant is verantwoordelijk om zichzelf voldoende te informeren bij de bevoegde instanties en de geldende wetgeving en verplichtingen na te leven. 

§5 EVIDENSIA is niet aansprakelijk voor eventuele bijwerkingen of productiefouten in materialen of medicatie aangeleverd door derden.

§6 Indien een der partijen de overeenkomst niet, slechts gedeeltelijk of incorrect uitvoert, verwittigt de partij die schade geleden heeft, de andere partij hiervan schriftelijk binnen de 14 kalenderdagen met opgave van reden en een inschatting van de geleden schade. Voor zover die aantoonbaar en gegrond blijkt, en in financiële waarde uit te drukken, wordt de schade tussen partijen gerestitueerd. In geen geval ontheft dergelijk voorval de klant van de betalingsplicht voor vorderingen die niet rechtstreeks op de schade betrekking hebben.

§3 EVIDENSIA is niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: winstderving of eventuele schade, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen in de praktijk of het vervoer daarnaartoe.

12.    Overdracht van rechten en aansprakelijkheden

§1 Indien de klant goederen heeft besteld via EVIDENSIA voor een derde eindgebruiker of deze doorverkocht, blijft EVIDENSIA slechts gehouden tot haar verplichtingen jegens de klant. De klant neemt in dergelijk geval de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen jegens de eindgebruiker over.

§2 Voor specifieke diensten waarbij EVIDENSIA optreedt als bemiddelaar, tussenpersoon of enkel als afleveradres blijven de rechten, plichten en aansprakelijkheid van EVIDENSIA beperkt tot de prestaties die EVIDENSIA zelf uitvoert en dit enkel in de mate dat ze de overeenkomst tussen de klant en de betrokken derde partij overschrijden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als de klant materialen of medicatie bestelt bij/betaaltaan een derde partij, waarbij die materialen nadien door EVIDENSIA ontvangen, bewaard en aan de klant afgeleverd worden.

13.    Bewijs

De klant aanvaardt dat zowel analoge als elektronische communicaties, back-ups en camerabeelden als bewijsvoering kunnen dienen.

14.    Geschillen en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering wanneer de dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht voor consumenten spelen en een andere recht aanwijzen. Bij gerechtelijke geschillen zijn de (Belgische) rechtbanken van de zetel van EVIDENSIA bevoegd behalve wanneer de dwingende bepalingen inzake rechtsmacht voor consumentenovereenkomsten van toepassing zijn. Dan zijn de rechtbanken bevoegd zoals aangewezen door het internationale privaatrecht. De klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform voor online geschillenbeslechting:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&;lng=NL 

BEPALINGEN M.B.T. BEHANDELINGEN

15.    Behandelingsovereenkomst

§1 Het maken van een afspraak in de praktijk (al dan niet online of via telefoon) impliceert automatisch het akkoord van de klant om het dier te behandelen. EVIDENSIA kan evenwel aan de klant vragen om een verklaring te ondertekenen vóór opstart van de behandeling ter expliciete goedkeuring van de behandeling en de daaraan verbonden risico’s en kosten.

§2 De praktijk of dierenarts kan een behandeling niet weigeren indien de behandeling verplicht is op grond van wettelijke verplichting of tuchtsanctie. 

De dierenarts of praktijk heeft wél het recht om een behandeling te weigeren, aan te passen of op te schorten en zodoende de behandelingsovereenkomst eenzijdig te verbreken als:

- de dierenarts ernstige gewetensbezwaren heeft

- de dierenarts oordeelt dat de vooropgestelde behandeling geen of te weinig kans op slagen heeft en/of het dier onnodig leed zou toebrengen,

- als het vertrouwen tussen de klant en de dierenarts op ernstige wijze verstoord is,

- als de klant onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om de behandeling veilig te laten verlopen of onvoldoende medewerking aan de dierenarts verleent.

In dergelijk geval zal EVIDENSIA de klant onmiddellijk verwittigen en blijft de klant gehouden tot betaling van reeds uitgevoerde prestaties of geleverde materialen.

§3. EVIDENSIA houdt zo veel mogelijk rekening met specifieke wensen en persoonlijke voorkeuren van de klant op voorwaarde dat: ze de veiligheid, gezondheid of het welzijn van het te behandelen dier en/of van andere aanwezige dieren niet benadelen, ze de werking van de praktijk niet in het gedrang brengen en ze niet tegenstrijdig zijn met geldende wetgeving of deontologie.

§4 De dierenarts heeft het recht om de behandeling deels of volledig aan aangestelde(n) of derden uit te besteden, zonder dit vooraf aan de klant te hoeven melden, zolang de prestaties conform de wet op de uitoefening Dierengeneeskunde en het besluit Paraveterinairen en de deontologische code van de orde der dierenartsen gebeuren. 

§5 Onderzoeksuitslagen, rapporten en beeldmateriaal (bv. röntgenfoto’s) blijven eigendom van EVIDENSIA die deze gegevens zorgvuldig bewaart. De klant kan er desgewenst en tegen vergoeding een kopie van ontvangen.

16.    Afspraken en annulatie

§1 De klant kan een afspraak maken via telefoon of via online applicaties zoals de afsprakenmodule mijndieren.eu. Afspraken voor operaties en beeldvorming (RX, echo, …) kunnen enkel door EVIDENSIA ingepland worden.

§2 Door gebruik te maken van online applicaties aanvaardt de klant het privacy beleid en de cookies van de derde partij die de applicatie in kwestie ontwikkeld heeft.

§3 Per huisdier dient een aparte afspraak gemaakt te worden.

§4 De klant kan een afspraak kosteloos annuleren mits dit minimum 24 uur voor het geplande afspraakmoment, wordt gemeld. Indien de annulatie te kort voor de voorziene consultatie gebeurt, is de klant gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten alsook van gereserveerde tijd/prestaties, materialen en apparatuur.

17.    Opname, ontslag en herplaatsing

§1 Indien het dier tijdelijk bij EVIDENSIA verblijft of gehuisvest wordt, worden er per verbleven dag verpleegdagen aangerekend. De dag van ontslag wordt als volledige verpleegdag beschouwd en aangerekend, de dag van opname telt niet als verpleegdag.

§2 Van zodra EVIDENSIA de klant verwittigt dat het dier kan worden opgehaald na behandeling, zal de klant die ophaling zo snel mogelijk uitvoeren. 

Indien het dier niet binnen de 5 werkdagen wordt afgehaald, zal EVIDENSIA de klant onmiddellijk per aangetekend schrijven aan de afhaalplicht herinneren. Vanaf dag 5 worden er in elk geval verblijfskosten aangerekend (ook retroactief). 

18.    Spoedgevallen & Huisbezoeken

§1 Voor spoedgevallen dient de klant telefonisch contact op te nemen met het op de website vermelde telefoonnummer of desgewenst met een dierenarts van wacht. 

§2 EVIDENSIA behoudt zich het recht voor om aanvragen voor huisbezoeken al dan niet te aanvaarden. Voor huisbezoeken worden de verplaatsingskosten steeds aangerekend.

19.    Risico’s, complicaties en overlijden

§1 De dierenarts wijst de klant expliciet op de risico’s die een behandeling kan inhouden. De klant kan ook op elk moment bijkomende toelichting over dergelijke risico’s vragen.

§2 Indien er onvoorziene complicaties optreden tijdens of na de behandeling of de behandeling niet het gewenste resultaat zou opleveren, kan de klant EVIDENSIA hier niet voor aansprakelijk houden, tenzij het een gevolg van grove fout of kwaad opzet zou betreffen, aangezien elke behandelingsovereenkomst een middelenverbintenis inhoudt. De klant blijft in elk geval gehouden tot volledige betaling.

§3 Indien een dier voor of tijdens de behandeling overlijdt, al dan niet ten gevolge van euthanasie, zal EVIDENSIA het stoffelijk overschot van in bewaring nemen en zorg dragen voor de afvoer ervan, tenzij omstandigheden dit onmogelijk maken of tenzij er uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. Eventuele kosten voor bewaring, vervoer, begrafenis of crematie zijn steeds voor rekening van de klant.

§4 Indien een dier acuut of bovenmatig lijdt zonder redelijke kans op herstel of gevaarlijk gedrag stelt, is EVIDENSIA gerechtigd het dier te euthanaseren zonder daarbij een vergoeding aan de klant verschuldigd te zijn. EVIDENSIA zal zich maximaal inzetten om dergelijke situaties vooraf met de klant te bespreken, doch is hiertoe niet verplicht.

20.    Verplichtingen van de klant

§1 De klant erkent de nodige beslissings- en handtekenbevoegdheid of toestemming van de huisdiereigenaar te hebben om een dier ter behandeling bij EVIDENSIA aan te bieden.

§2 De klant respecteert de aanwijzingen om het dier al dan niet te voederen vóór de behandeling, zoals dit vooraf door EVIDENSIA aan de klant wordt meegedeeld.

§3 De klant betreedt geen andere ruimtes in de praktijk, tenzij de wachtzaal, zonder voorafgaande toestemming. De klant neemt eveneens de nodige voorzorgsmaatregelen om het bezoek aan de praktijk veilig te laten verlopen voor diens eigen dier en andere aanwezigen.

§4 De klant heeft meldingsplicht en moet alle informatie die belangrijk of relevant kan zijn voor de behandeling tijdig met EVIDENSIA delen. Dit omvat onder meer informatie over bijtgedrag, allergieën, voorgaande medische ingrepen, …De klant blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

§5 De klant heeft een medewerkingsplicht wat inhoudt dat de klant optimale medewerking verleent om onderzoeken en behandelingen vlot, correct en veilig te laten verlopen. Bij gebrek aan medewerking kan de dierenarts de behandeling stopzetten, weigeren of de overeenkomst geheel ontbinden.

§6 Indien de klant verzekerd is voor dierkundige behandelingen, bezorgt de klant zelf de nodige informatie en documenten aan diens verzekeringsmaatschappij. EVIDENSIA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele gevolgen van incorrecte of niet-tijdige indiening van verzekeringsdossiers of voor het al dan niet toekennen van terugbetalingen via de verzekering. 

21.    Informatieplicht van EVIDENSIA

§1 De dierenarts zal desgevraagd informatie aan de klant verschaffen over de behandeling en de wijze waarop deze werd uitgevoerd.

§2 EVIDENSIA is correct verzekerd en bezorgt de klant op eenvoudig verzoek een overzicht van de verzekerde risico’s en waarborgen.

BEPALINGEN M.B.T. VERKOOPOVEREENKOMSTEN

22.    Aanbod

§1 EVIDENSIA kan materialen aan de klant aanbieden, zoals maar niet beperkt tot: dierenvoeding, medicatie, verzorgingsmateriaal, …

§2 In het geval EVIDENSIA materialen of medicatie aan de klant aanbiedt, geldt het aanbod zolang de voorraad strekt. Het aanbod kan steeds aangepast of ingetrokken worden door EVIDENSIA.. EVIDENSIA is in geen geval aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van een artikel. In dat geval en als er reeds een bevestigingsmail werd verstuurd of ontvangen, komen partijen overeen de transactie te annuleren zonder enige vorm van schadevergoeding.

23.    Bestellingen

§1 De klant kan (na)bestellingen plaatsen via telefoon, e-mail en persoonlijk in de praktijk. Dergelijke bestellingen worden zo veel mogelijk schriftelijk (via e-mail) aan de klant bevestigt, doch dit is gezien de aard van de dienstverlening niet steeds mogelijk. De klant aanvaardt dat voor bestellingen die in de praktijk geplaatst worden, mondelinge bevestiging of bevestiging via e-mail gelden als formele bestelbevestiging.

§2 Bestellingen afkomstig van een klant met dewelke een geschil bestaat of van een frauduleus lijkend profiel of waaruit een ernstige tekortkoming van de klant blijkt, mogen door EVIDENSIA geannuleerd of geweigerd worden.

24.    Levering goederen

§1 Voor bestelde materialen geldt in principe dat de klant deze persoonlijk komt afhalen en ter plaatse betalen in de EVIDENSIA praktijk. Op uitdrukkelijk verzoek en in onderling overleg kan ook een levering aan huis tegen meerkost mogelijk zijn, al dan niet na voorafbetaling. EVIDENSIA behoudt zich het recht voor in dat laatste geval de bezorging aan bpost dan wel aan een andere vervoerder toe te vertrouwen.

§2 Materialen voor afhaling blijven 7 dagen ter beschikking van de klant in de afgesproken EVIDENSIA praktijk, te rekenen vanaf de datum van verzending van de e-mail waarin de klant verwittigd wordt dat de materialen beschikbaar zijn. Als de klant deze niet binnen de voornoemde termijn afhaalt, stuurt EVIDENSIA eerst een herinnering via e-mail. Zonder tegenbericht binnen de 7 dagen kan EVIDENSIA onbetaalde goederen terug in bezit nemen zonder de klant schadevergoeding verschuldigd te zijn.

25.    Eigendomsvoorbehoud

§1 Conform artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek blijft EVIDENSIA eigenaar van geleverde materialen tot de klant de overeengekomen koopsom volledig heeft betaald. Wanneer de klant insolvent blijkt, in gebreke blijft of diens verplichtingen niet nakomt om welke reden dan ook, behoudt EVIDENSIA zich het recht voor om de voorziene levering op te schorten of de materialen op te eisen, al dan niet door deze zelf of via een aangestelde vervoerder op te halen en om de overeenkomst met de klant te ontbinden.

§2 Indien de klant materialen bestelde bij een derde partij waarbij EVIDENSIA enkel optreedt als tussenpersoon of afleveradres, dan primeren de voorwaarden van de derde aanbieder op deze van EVIDENSIA. Indien de voorwaarden van EVIDENSIA in dergelijk geval tegenstrijdig, ongeldig of nietig zouden zijn, dan dienen de betrokken bepalingen gelezen te worden als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige/nietige bepaling. De overige bepalingen blijven onverkort van toepassing. EVIDENSIA is alleszins enkel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de prestaties die EVIDENSIA zelf levert.

26.    Zichttermijn en herroepingsrecht

§1 De klant, indien die consument is volgens art. I.1; 2° WER en geen onderneming of rechtspersoon, heeft het recht om zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, te tellen vanaf de dag waarop de

klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

De klant dient de beslissing om te herroepen in elk geval te melden aan EVIDENSIA voordat de herroepingstermijn is verstreken en dit via een ondubbelzinnige verklaring. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

§2 De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant diens beslissing om de overeenkomst te herroepen aan EVIDENSIA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de EVIDENSIA vestiging waar de klant de goederen had afgehaald. Alleen artikelen die teruggezonden worden inclusief alle toebehoren en gebruiksaanwijzingen en voor zover mogelijk vergezeld van de originele verpakking, worden teruggenomen. 

§3 De directe kosten voor het terugzenden van goederen zijn ten laste van de klant.

§4 In geval van herroeping zal EVIDENSIA alle tot op dat moment ontvangen betalingen, aan de klant terugbetalen binnen maximum 30 dagen nadat EVIDENSIA op de hoogte is gesteld van de beslissing tot herroeping. Bij verkoopovereenkomsten kan EVIDENSIA wachten met de terugbetaling totdat alle goederen werden teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. EVIDENSIA behoudt zich hierbij het recht voor om de staat en veiligheid van de geretourneerde artikelen eerst te controleren.

§5 EVIDENSIA betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk andere betaalinformatie doorgeeft. Voor dergelijke terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

§6 Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op geneesmiddelen en medische hulpmiddelen VOOR deze door EVIDENSIA naar de klant werden verzonden en niet na de levering. In overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor:

•    die volgens de specificaties van de klant gemaakt of aangepast werden of duidelijk gepersonaliseerd zijn;

•    producten die aan bederf onderhevig zijn of snel hun vervaldatum zullen bereiken,

•    de levering van goederen die mogelijk snel bederven,

•    de levering van verzegelde goederen die niet geretourneerd kunnen worden om hygiënische en gezondheidsredenen en die door de consument na levering zijn ontzegeld.

27.    Garantie

§1 Volgens de wet van 21.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (art.1649bis e.v. Oud BW) heeft de klant recht op garantie vanaf de datum van levering. Elke afwijkende commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

§2 In geval een gebrek te wijten is aan een productiefout, zal EVIDENSIA het betrokken artikel kosteloos omruilen voor een nieuw exemplaar, een alternatief product voorstellen of een terugbetaling aan de klant voorstellen.

§3 Bij vaststelling van een gebrek moet de klant EVIDENSIA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 kalenderdagen na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling, vervanging, ontbinding, schadeloosstelling, prijsvermindering of anderszins.

§4 De garantie is nooit van toepassing op schade of defecten ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, incorrecte bewaring, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

§5 EVIDENSIA kan de klant verzoeken om geleverde materialen met schade of defecten terug te zenden voor verder onderzoek of omruiling. Klanten wordt aangeraden om waar mogelijk de oorspronkelijke verpakking inclusief eventuele bijsluiters te bewaren en deze bij te voegen aan de retourzending. De kosten en risico’s voor retourzendingen zijn ten laste van de klant. 

Modelformulier voor herroeping

Enkel te gebruiken indien u uw herroepingsrecht wil toepassen om tijdens de zichttermijn van 14 werkdagen van de verkoopovereenkomst af te zien, door dit formulier ingevuld en binnen de 14 dagen terug te zenden naar Evidensia Belgium BV, Grote Steenweg 15-17, 9840 De Pinte.

Hierbij deel ik u mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop en/of levering van volgende goederen wens te herroepen:

Beschrijving artikel:        

Besteld op datum:        

Ontvangen op datum:        

Geleverd op adres:        

of afgehaald in praktijk:    


Uw naam:        

Telefoonnummer

Uw adres:        

Rekeningnummer voor eventuele terugbetaling:    


Datum & Handtekening 

(enkel indien dit formulier via post wordt verzonden)

FACTURATIE EN BETALINGSVOORWAARDEN

28.    Betalingsvoorwaarden – en modaliteiten

§1 Betalingen dienen in principe contant te gebeuren in de praktijk via Bancontact, kredietkaart, Payconiq of cash betaling.

§2 In de uitzonderlijke gevallen waarbij EVIDENSIA toch een betaling na levering of een uitgestelde betaling zou toestaan, worden de betalingsmodaliteiten gedetailleerd beschreven op het afschrift, de bevestigingse-mail of de factuur. Dergelijke betalingen dienen te gebeuren via overschrijving op het ING bankrekeningnummer vermeld op de factuur met vermelding van het gevraagde betalingskenmerk.

§3 De klant verbindt zich ertoe EVIDENSIA onmiddellijk te verwittigen in geval van insolventierisico’s zoals schuldbemiddeling, Wet Continuïteit Ondernemingen, vrijwillige vereffening, curatele, beslaglegging, faillissement, overlijden, echtscheiding en andere scenario’s die het respecteren van betaaltermijnen in welke mate ook kunnen beïnvloeden, opschorten of verhinderen. De klant bezorgt hierbij de nodige informatie en contactgegevens van betrokken derden.

29.    Factuurinvordering bij laattijdige betalingen

§1 De klant kan op elk moment een overzicht van openstaande facturen bij EVIDENSIA opvragen bij schriftelijk verzoek.

§2 Voor elke laattijdige betaling start EVIDENSIA een invorderingsproces, al dan niet door of via derde partijen zoals professionele schuldinvorderaars aan wie EVIDENSIA daarvoor de nodige persoonsgegevens overmaakt. In dit geval is de klant gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als eventuele gerechtelijke incassokosten.

§3 Factuurinvordering bij consumenten

Bij overschrijding van de betalingstermijn, gaat EVIDENSIA over tot factuurinvordering conform Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht. 

De klant ontvangt eerst een gratis betaalherinnering met het verzoek het openstaande bedrag binnen de 14 kalenderdagen te voldoen. Voor deze eerste aanmaning worden geen kosten aangerekend. Bij overschrijding van deze termijn zijn volgende invorderingskosten opeisbaar:

- Verwijlinteresten volgens art. 5 Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties:

https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/rentevoet_betalingsachterstand_handelstransacties

-  Eenmalig forfaitair schadebeding 

•    20,00 € voor schuldvorderingen kleiner of gelijk aan 150,00 € 

•    30,00 € + 10% op het openstaande bedrag in de schijf tussen 150,01€ en 500,00€ 

•    65,00 € + 5% op het openstaande bedrag in de schijf tussen 500,01€ met een maximum van 2.000,00€

- Forfaitaire aanmaankost van 7,50 € per brief plus portkosten, voor elke brief vanaf de vierde aanmaning per kalenderjaar, in geval van regelmatige leveringen. 

De klant heeft het recht om bijkomende informatie over facturen of een afbetalingsplan te vragen, eventuele schuldbemiddeling te melden alsook om ontvangen facturen te betwisten. Hiertoe dient de klant hiertoe binnen de 14 kalenderdagen een schriftelijke motivatie aan EVIDENSIA te bezorgen. In dergelijk geval schorten EVIDENSIA en of de door haar aangestelde schuldinvorderaars de invorderingsprocedure tijdelijk op conform de termijnen in Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht.

§4 Factuurinvordering bij ondernemingen

Voor overeenkomsten met ondernemingen gelden de wettelijke bepalingen inzake factuurinvordering bij handelstransacties, inclusief de bepalingen over verschuldigde interesten volgens art. 5. Wet betalingsachterstand dd. 02/08/2002. Bij laattijdige of onvolledige betaling is er vanaf de vervaldatum van de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Dit schadebeding bedraagt 10% van de hoofdsom met een minimum van 50,00 €, verhoogd met forfaitaire administratiekosten ten bedrage van 12,50 € en nogmaals verhoogd met eventuele bank-, port-  en/of transactiekosten (voor zover die van toepassing zijn) en desgevallende rechtsplegingvergoeding.

30.    Terugbetalingen aan klant

§1 Indien de klant recht heeft op terugbetaling van niet-geleverde prestaties of materialen door tijdige annulatie, overmacht, aanvaarde retourzendingen, herroepingsrecht, …dan zal EVIDENSIA de terugbetaling uitvoeren via overschrijving op het door de klant aangeleverde bankrekeningnummer. Voor dergelijke terugbetalingen worden geen transactiekosten of administratiekosten aangerekend. De terugbetaling gebeurt zo snel mogelijk nadat hieromtrent een schriftelijke melding van de klant werd ontvangen en uiterlijk binnen de 30 dagen.
 

§2 Bij verkoopovereenkomsten kan EVIDENSIA wachten met de terugbetaling totdat alle goederen werden teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. De directe kosten van het eventueel terugzenden van goederen blijven ten laste van de klant.

§3 Conform art. VI.83, 17° WER heeft de klant-consument het recht op vergoeding indien EVIDENSIA haar verbintenissen niet nakomt. Deze bedraagt 50 €.